Gürsoy Grup Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

Aydınlatma Metni

  • Bu aydınlatma metni, 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gürsoy Grup tarafından hazırlanmıştır.
  • Hizmet binamız içerisindeki ofis giriş bölgesi, ofis koridoru, depolar ve teras bölgesinde bulunan toplam 20 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem ve idari işler birimi tarafından denetlenmektedir.
  • Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
  • Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talephalinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
  • Kanun’da belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte; Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfalt Caddesi, No:408F/Z016 Venezia Residance Gaziosmanpaşa- ISTANBUL adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
  1. Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde,yazılı başvuru, İşletmemizin Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfalt Caddesi, No:408F/Z016 Venezia Residance Gaziosmanpaşa- ISTANBUL adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, guryapirestorasyon@hs01.kep.tr e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

  • Kanunu’nun 28/2’nci hükmü uyarınca ise;
  1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Halleri mevcut olması durumunda Kanun’un 11’nci maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanmanız mümkün olmayacağını belirtmek isteriz.